Metoda primjene emisijskih faktora »

Metoda primjene emisijskih faktora

U ovoj metodi izračuna, količinu ulaznog goriva ili materijala (u tonama, m3 ili gigadžulima) pomnožimo s emisijskim faktorima. Korisnik odabire:

  • djelatnost (npr. mala ložišta – prirodni plin)
  • onečišćujuću tvar (npr. NOx)
  • jedinicu ulazne tvari (npr. m3)
  • količinu ulazne tvari (npr. 1000 za 1000 m3 prirodnog plina)

Za svaku djelatnost navedeno je jesu li dostupni zadani emisijski faktori. Ako jesu, emisije se računaju na temelju tih faktora. Ako je količina energenata izražena u tonama ili m3, izračun uzima u obzir i donju ogrjevnu vrijednost (DOV). Ako je količina energenata izražena u GJ ili količini materijala, DOV nije potrebna.

Za djelatnosti za koje nisu dostupni zadani emisijski faktori korisnik unosi emisijski faktor.

Rezultat izračuna prikazuje količinu emisije onečišćujuće tvari u kg.